Privacyverklaring

Stichting Vrienden van het Markiezenhof verzamelt geen gegevens van bezoekers via de website. Als je Vriend wilt worden van de Stichting Vrienden van het Markiezenhof vragen wij wel om gegevens zoals naam, adres en e-mail zodat wij jou kunnen infomeren.

Wij respecteren de privacy van de Vrienden en de bezoekers van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met jouw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

 
Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het registreren van jouw lidmaatschap van de Stichting
  • het versturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten
  • verlenen van toegang tot de website www.vriendenmarkiezenhof.nl
  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
  • om contact met je op te nemen indien je hierom hebt gevraagd
  • het beheren van vriendenrelaties en het communiceren over onze activiteiten, nieuwsberichten, en soortgelijke berichten.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 
Vertrouwelijkheid

Wij verstrekken de door jou verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.

 
Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en wij checken regelmatig of de interne procedures en veiligheidsmaatregelen nog voldoende en adequaat zijn.

 
Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws gerelateerd aan de Stichting Vrienden van het Markiezenhof en het museum Het Markiezenhof.
Verder wordt jouw e-mailadres alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Wil je je afmelden dan kan je dat aangeven bij onze secrtaris secretaris@vriendenmarkiezenhof.nl 

 
Vragen

Je kunt met ons mailen via secretaris@vriendenmarkiezenhof.nl Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van jouw gegevens.

 
Toestemming gebruik beeldmateriaal

Wanneer je deelneemt aan of aanwezig bent bij evenementen van Stichting Vrienden van het Markiezenhof of waarbij Stichting Vrienden van het Markiezenhof is betrokken als deelnemer of sponsor, dan kan het zijn dat er beeldmateriaal van je wordt gemaakt ter promotie van het evenement. Je geeft hiermee toestemming om deze beelden te gebruiken ten behoeve van interne en externe communicatie via de website en andere online en offline communicatiekanalen van de Stichting Vrienden van het Markiezenhof. Je hebt op elk moment de mogelijkheid om aan te geven dat foto’s niet (meer) gebruikt mogen worden en verwijderd moeten worden. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via webmaster@vriendenmarkiezenhof.nl

 
Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen door een e-mail te sturen naar secretaris@vriendenmarkiezenhof.nl

 
Functionaris gegevensbescherming

In lijn met wet- en regelgeving zijn wij verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen, die binnen de Stichting Vrienden van het Markiezenhof toezicht houdt op jouw privacy. Binnen Stichting Vrienden van het Markiezenhof is dat onze penningmeester. Indien je een klacht wilt indienen, kun je dat bij de Functionaris Gegevensbescherming doen. Neem hiervoor contact op via penningmeester@vriendenmarkiezenhof.nl

 
Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
Aanpassen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 
Contactgegevens

Mocht je verder, na het lezen van onze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Website: www.vriendenmarkiezenhof.nl
Post adres: Steenbergsestraat 6, 4611 TE Bergen op Zoom
E- mail: secretaris@vriendenmarkiezenhof.nl
KvK: 41102895